Právě se nacházíte v - INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Tato informace je poskytována podnikající fyzickou osobou, panem Václavem Mládkem, se sídlem Radimovice u Želče 68, IČO: 48247324, č.j. živnostenského oprávnění: R-META 1754/2015 Ž/MMar/3 (dále jen prodávající), v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese fotofast.cz. Prodávající je správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů, a to zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Prodávající je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod číslem 00037754.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících v tomto rozsahu:
  1. identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa a telefonní spojení, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
  2. kontaktní údaje, zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo,
  3. další popisné údaje (bankovní spojení apod.),
  4. údaje o zakoupeném zboží,
  5. záznamy e-mailové nebo písemné komunikace s kupujícím.
 3. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro tyto účely:
  1. Smlouva o registraci na webové stránce – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro prodávající ze smluvního vztahu s kupujícím. Prodávající zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
  2. Kupní smlouva – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro prodávající ze smluvního vztahu s kupujícím. Prodávající zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.
  3. Oprávněný zájem prodávajícího – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (např. řešení sporů s kupujícím a ochrana a domáhání se práv prodávajícího, správa a vymáhání pohledávek a statistické účely), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Prodávající zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích nebo záručních lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.
  4. Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis. V případě osobních údajů kupujícího se jedná zejména o zákon o dani z přidané hodnoty a zákon o účetnictví.
  5. Prodávající zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Prodávající zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.
 4. Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 3 v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely je kupující povinen své osobní údaje prodávajícímu poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost jejího plnění a následný zánik závazků z ní.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 6. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.
 7. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího automatizovanými prostředky a manuálně.
 8. Prodávající získává osobní údaje pouze přímo od kupujícího při registraci k nákupu nebo jednání o uzavření smlouvy a při jejím následném plnění.
 9. Prodávající předává osobní údaje kupujících pouze orgánům regulujícím poskytované služby (Česká obchodní inspekce), a případně subjektům, kterým je prodávající povinen zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů, pokud si tyto orgány příslušné osobní údaje vyžádají pro účely správního nebo jiného řízení.
 10. Prodávající zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím zpracovatelů, kteří jsou s prodávajícím ve smluvním vztahu – jedná se zejména o poskytovatele softwarových, hostingových, účetních nebo přepravních služeb.
 11. Prodávající nezpracovává osobní údaje mimo území Evropské unie ani neposkytuje osobní údaje ke zpracování osobám usídleným mimo území Evropské unie.
 12. Kupující má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy.
 13. Kupující má především právo požádat prodávající o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům. Prodávající je povinen kupujícímu bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech kupujícího.
 14. Kupující, který se domnívá, že podnikatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může prodávající vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.
 15. V každém případě, kdy se kupující domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud podnikatel na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo kupující s vyjádřením podnikatele nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 16. Při zpracování osobních údajů kupujících se prodávající řídí zejména těmito zásadami:
  1. prodávající provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které mu ukládají právní předpisy.
  2. prodávající v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum
  3. prodávající informuje kupujícího stručně, výstižně a bez nadbytečných informací,
  4. prodávající dbá na to, aby kupující neutrpěl újmu na svých právech nebo majetku,
  5. informace o zpracování osobních údajů poskytne prodávající kupujícímu vždy nejpozději při uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o registraci.

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.